HOME > รายการของรางวัลที่ได้

Shop floor abilities that support high quality

เครื่องจักรแมชชีนทูลซึ่งต้องการการขึ้นรูประดับไมโครเมตรจำเป็นที่จะต้องมีความแม่นตรงของชิ้นส่วนและความแม่นตรงของการประกอบในระดับที่เหนือกว่านั้น สิ่งที่รองรับคุณภาพสูงเช่นนั้นอยู่คือฝีมือในการขึ้นรูป・ประกอบที่โดดเด่นเป็นตัวแทนของ “ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของปัจจุบัน” ที่บริษัทโอคุม่ามีช่างฝีมืออยู่มาก พลังที่หน้างานที่ไว้ใจได้ทำให้ได้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ช่างฝีมือที่โดดเด่น(ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของปัจจุบัน) 7คน
ช่างฝีมือยอดเยี่ยมของไอฉิ 15คน
ช่างฝีมือ ประกาศนียบ้ตรรับรองฝีมือแห่งชาติ ระดับพิเศษ50คน ระดับ1 328คน ระดับ2 636คน รวม1014คน

(ณ.ปัจจุบัน พฤศจิกายน พ.ศ.2561)

ลิสต์รางวัลที่ได้รับ

ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี บุคคล

PAGE UP

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม