Thermo-Friendly Concept ควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนที่ว่าง่ายได้อย่างแม่นยำ

MOVIE

ได้ความแม่นตรงสูงในสภาพแวดล้อมโรงงานธรรมดา

ความแม่นตรงของชิ้นงานขึ้นรูปเปลี่ยนแปลงมากจาก “การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรอบเครื่องจักร” “ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักร” “ความร้อนที่เกิดจากการขึ้นรูป” Thermo-Friendly Conceptให้ความแม่นตรงสูงในสภาพแวดล้อมโรงงานธรรมดาโดยที่ลูกค้าไม่ต้องดำเนินมาตรการพิเศษใดๆด้วยวิธีการคิด “ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ” ที่ไม่เหมือนใคร

การผสมผสานของการออกแบบเครื่องจักรและเทคโนโลยีควบคุม

Thermo-Friendly Concept การออกแบบเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลัก ด้วย “โครงสร้างเครื่องจักรที่ทำให้การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนไม่ซับซ้อน” และ “เทคนิคการออกแบบให้การกระจายของอุณหภูมิมีความสม่ำเสมอ” ทำให้เครื่องจักรเปลี่ยนรูปอย่างว่าง่าย,จำกัดการบิดหรือการเอียงซึ่งซับซ้อนจึงทำให้สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนได้
นอกจากนี้ “เทคโนโลยีการควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนที่แม่นตรงสูง” โดยOSPอุปกรณ์ควบคุมซึ่งบริษัทของเราพัฒนาเอง สามารถควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของแกนหลักกรณีที่ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงบ่อยหรืออุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลง,หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น
Thermo-Friendly Concept ทำให้เกิดเสถียรภาพด้านขนาดสูงมากซึ่งบริษัทอื่นไม่สามารถตามทันได้ด้วยการ “ควบคุมอย่างแม่นยำ” “การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนที่ว่าง่าย”

Sโครงสร้างเครื่องจักรที่ทำให้การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนไม่ซับซ้อน / ความสม่ำเสมอของการกระจายของอุณหภูมิเครื่องจักร

ด้วยโครงสร้างเครื่องจักรที่ทำให้เครื่องจักรหดหรือขยายตัวในทิศทางที่คาดคะเนได้และทำให้การถ่ายทอดอุณหภูมิมีความสม่ำเสมอ จึงทำให้ได้การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนที่ว่าง่ายเป็นจริงขึ้น

โครงสร้างสมมาตรทางความร้อน
โครงสร้างแบบเรียงกล่อง
โครงสร้างเฉลี่ยความร้อน

อุปกรณ์CNCของโอคุม่า โดยOSPเทคโนโลยีการควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนที่แม่นตรงสูง

การควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของแกนหลัก TAS-S

นอกเหนือจากตอนที่แกนหลักหมุม,ตอนที่แกนหลักหยุด การเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนก็มีการเปลี่ยนแปลงมากและมีผลต่อความแม่นตรงของการขึ้นรูป
การควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของแกนหลัก TAS-S นอกเหนือจากข้อมูลอุณหภูมิของแกนหลักแล้ว ยังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆเช่นแกนหลักหมุน/แกนหลักเปลี่ยนความเร็วรอบ/แกนหลักหยุด ฯลฯ แม้ในกรณีที่ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงบ่อยก็สามารถควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของแกนหลักได้อย่างแม่นยำ

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบตั้ง ตัวอย่างแกนหลัก MB-46VA 15,000min-1

การควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนสิ่งแวดล้อม TAS-C

การขึ้นรูปภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของโครงสร้างเครื่องจักรแล้ว ตำแหน่งติดตั้งชิ้นงานบนเทเบิ้ลในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และขนาดของชิ้นงานในเครื่องกลึงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดการขึ้นรูปมาก
ระบบควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของสิ่งแวดล้อมTAS-C จะประมาณการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของโครงสร้างเครื่องจักรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมและข้อมูลตำแหน่งของแกนป้อน รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะตัวของการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของเครื่องจักร

การอธิบายการควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน(TAS-S, TAS-C)
 

ผลประโยชน์

ลดจำนวนครั้งในการชดเชยเครื่องมือ

เนื่องจากเสถียรภาพด้านขนาดสูงมาก เพียงแค่ทำการตรวจเช็คขนาดครั้งแรกในตอนเช้าก็ไม่จำเป็นต้องทำการชดเชยเนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยรอบและการหยุดเครื่องจักรชั่วคราว

การเพิ่มความแม่นตรงของขนาดในการขึ้นรูปหลายชิ้นงานพร้อมกัน

ความแม่นตรงของขนาดชิ้นงานแม้จะเป็นการขึ้นรูปหลายชิ้นงานพร้อมกันก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากการควบคุมการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนตามตำแหน่งที่ขึ้นรูป

ทำให้ได้เสถียรภาพของขนาดอย่างน่าอัศจรรย์

ลิสต์รุ่นของเครื่องจักรที่ติดตั้ง

เครื่องกลึง/เครื่องเจียร
เครื่องจักรขึ้นรูปแบบหลายภารกิจ
  • MULTUS Series
  • VTM-1200YB VTM-2000YB
  • VTR-A Series (OP)
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

4 Award