HOME > ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์
บทนำ

ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทโอคุม่าจำกัด(ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "บริษัทฯ") "https://www.okumathai.com/" ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ตกลงเห็นชอบกับเงื่อนไขในการใช้นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ข้อตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันทันทีที่ได้ถูกแสดงในเว็บไซต์
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีความสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล,ความทันสมัย,หรือความเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ฯลฯโดยสิ้นเชิง บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์นี้
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทอาจจะหยุดพักหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์นี้โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูล,หยุดพักหรือยกเลิกการเผยพร่เว็บไซต์นี้


เว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ

ในการชมเว็บไซต์นี้ แนะนำให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.01 ขึ้นไป หรือ Netscape เวอร์ชั่น 7.1 ขึ้นไป การใช้งานโดยเว็บเบราว์เซอร์นอกเหนือจากที่แนะนำ,หรือการตั้งค่าเว๊บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ภายใต้เว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำอาจจะทำให้ไม่สามาถใช้งานได้หรือว่าแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องได้ ขอแนะนำให้ใช้งานที่หน้าจอขนาดตั้งแต่ 800×600pixel ขึ้นไป


ปลั๊กอิน

เว็บไซต์นี้ได้จัดเตรียมเนื้อหาซึ่งมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว ปลั๊กอินที่จำเป็นในการชมเนื้อหาเหล่านั้นได้ถูกแสดงไว้ด้านล่างนี้ หากท่านที่ยังไม่มี กรุณาดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว
Get Flash Player Get Adobe Reader


ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลเช่นผลิตภัณฑ์,การบริการ,เทคโนโลยีซึ่งเว็บไซต์นี้เสนอให้แก่ผู้ใช้ได้รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์,กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้สามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวใน
ระดับหนึ่งภายในขอบเขตซึ่งกฏหมายกำหนด กรณีที่ใช้เกินขอบเขตดังกล่าว(รวมถึง
การทำซ้ำ,ส่ง,แจกจ่าย,โอน,ดัดแปลง ฯลฯ) จำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเอกสารของบริษัทฯ ชื่อทางการค้า,เครื่องหมายการค้า,
และสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า,
กฏหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่น สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำไปได้
โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเอกสารของบริษัทฯ


ข้อห้าม

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำสิ่งต่อไปนี้
 1. การกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวและอื่นๆของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำที่อาจจะละเมิด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการกระทำใดๆที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ด้วย

 2. การกระทำที่ทำให้หรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหาย,ความสูญเสียต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม การใส่ร้าย,การหมิ่นประมาทหรือการข่มขู่บริษัทฯหรือบุคคลที่สาม

 3. การกระทำที่ขัดหรืออาจจะขัดต่อระเบียบและศีลธรรมของสังคม

 4. การกระทำที่มีความผิดทางอาญา,เชื่อมโยงนำไปสู่ความผิดทางอาญา หรือการกระทำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

 5. การกระทำลงทะเบียน,ส่งอีเมลแอดเดรสของบุคคลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ หรือ การกระทำที่เป็นการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น

 6. การกระทำที่ทำให้ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯหรือเว็บไซต์บริษัทฯเสียหาย

 7. การกระทำที่ใช้หรือสนับสนุนโปรแกรมที่เป็นอันตรายเช่นพวกไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

 8. การกระทำที่ผิดหรืออาจจะผิดกฎหมาย,เทศบัญญัติ

 9. การกระทำอื่นซึ่งบริษัทฯพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการนำข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่รับประกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล,ความเป็นประโยชน์,ความแน่นอน,ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้,ความปลอดภัย(การไม่ขัดขวางการทำงานของฟังก์ชั่น,การแก้ไขข้อบกพร่อง,การปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมและข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์นี้ ฯลฯ) บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการที่ผู้ใช้ใช้ข้อมูลเหล่านี้,หรือการที่ไม่สามารถใช้ได้,หรือความสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้


การลิงค์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

สำหรับผู้ที่ต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้,ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัท,กรุณาสอบถามที่นี่
 1. URLที่จะใช้ในการลิงค์เชื่อมโยง,ตามกฎ,จะต้องเป็นหน้าบนสุดของเว็บไซต์นี้ :https://www.okumathai.com/index.html

 2. การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจำพวกโลโก้และเครื่องหมายที่บริษัทฯครอบครองโดยพลการเป็นเรื่องที่บริษัทฯไม่ยินยอม บริษัทฯปฏิเสธการลิงค์เชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งของข้อมูล

 3. กรุณาตั้งให้เป็นลิงค์เชื่อมโยงซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทฯถูกแสดงในเบราว์เซอร์ใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นมาใหม่เท่านั้น เนื่องจากการที่เว็บไซต์ของบริษัทฯถูกแสดงอยู่ในเฟรม อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ชัดว่าเป็นเนื้อหาของบริษัทฯหรือไม่ และอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นสำหรับบุคคลที่สาม

 4. ขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงสำหรับลิงค์เชื่อมโยงจากโฮมเพจต่อไปนี้

  • ไซต์ซึ่งมีเนื้อหาซึ่งมีเจตนาที่จะทำลายความเชื่อถือ,ใส่ร้ายหมิ่น
   ประมาทบริษัทฯ,บริษัทอื่น(บุคคล),หรือกลุ่มอื่น

  • ไซต์ซึ่งละเมิดหรืออาจจะละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเช่น ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้าฯลฯ,ทรัพย์สิน,ความเป็นส่วนตัว,สิทธิบุคคลหรือสิทธิอื่นๆของบริษัทฯ,บริษัทอื่น(บุคคล),หรือกลุ่มอื่น

  • ไซต์ซึ่งมีเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีความสัมพันธ์เป็นแนวร่วมหรือพันธมิตรอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯยินยอมหรือสนับสนุนไซต์ที่มีลิงค์นั้น

  • ไซต์ที่ขัดต่อกฎซึ่งรวมถึงกฎหมาย,เทศบัญญัติ,กฎข้อบังครับหรือระเบียบและศีลธรรมของสังคมซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวได้ด้านบน ไซต์ที่อาจจะขัดขวางการดำเนินการของเว็บไซต์นี้
 5. ท่านที่ต้องการจะลิงค์เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์นี้ กรุณาแจ้งข้อมูลด้านล่างนี้มาทที่นี่
  (1) ชื่อบริษัท,บุคคล,กลุ่ม
  (2) ชื่อตัวแทน
  (3) ที่อยู่
  (4) หมายเลขโทรศัพท์
  (5) อีเมลแอดเดรส
  (6) URL


ลิงค์ไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม(ไม่ใช่เว็บไซต์นี้)ซึ่งลิงค์ไปจากเว็บไซต์นี้หรือลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้(ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "ลิงค์ไซต์")ถูกจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท ในการใช้งานลิงค์ไซต์กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายเช่นลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ บริษัทฯไม่รับผิดขอบต่อเนื้อหาของลิงค์ไซต์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานลิงค์ไซต์เหล่านี้

Use of Site
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม