ขึ้นรูปเฟืองอย่างแม่นตรงสูงด้วยเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจ

แพ๊คเกจขึ้นรูปเฟือง

รวบรวมขั้นตอนการผลิตรวมทั้งการขึ้นรูปเฟืองมาไว้ในเครื่องจักรเครื่องเดียว

คุณลักษณะเด่น

รวบรวมการขึ้นรูปเฟืองอย่างแม่นตรงสูงซึ่งเคยขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเฉพาะทางราคาแพงมาไว้ที่เครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจเครื่องเดียว

สร้างโปรแกรมโดยง่ายด้วยการกรอกประเภทเครื่องมือ,ขนาดเฟือง,เงื่อนไขการขึ้นรูปเท่านั้น

ผลประโยชน์

ลดเวลาสร้างโปรแกรมได้มาก
แม้ว่าจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมของเครื่องจักรขึ้นรูปหลายภารกิจ แต่ถ้าเพียงแค่มี"แพ๊คเกจขึ้นรูปเฟือง"แล้วก็จะสามารถสร้างโปรแกรมได้เพียงแค่กรอกประเภทเครื่องมือ,ขนาดเฟือง,เงื่อนไขการขึ้นรูปเท่านั้น
รวบรวมขั้นตอนการผลิตด้วยแพ๊คเกจขึ้นรูปเฟือง
ตัวอย่างจริง การรวบรวมขั้นตอนการผลิต MULTUS ซีรีย์U

สร้างโปรแกรมด้วย3ขั้นตอน

ปัญหาในการขึ้นรูปเฟือง

เงื่อนไขการขึ้นรูปของเครื่องมือ,เสน้ ทางของเครื่องมือ(เช่นจำนวครั้ง,ทิศทาง) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเฟือง ส่งผลใหทิ้ศทาง,ตำแหน่งของ เครื่องมือก็แตกต่างกันดังนั้นจะย่งยากหากใชง้ านโดยผที้่ไม่มีประสบการณ์

สร้างโปรแกรมขึ้นรูปเฟืองโดยง่ายใน3ขั้นตอนด้วยแพ๊คเกจขึ้นรูปเฟือง!!

PAGE UP

OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม