HOME > ห้องข่าว > ข่าวผลิตภัณฑ์

Product News
BACK
พัฒนาเครื่องกลึงCNCควบคุม4แกนพร้อมกัน LU-S1600
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

เราได้พัฒนา “LU-S1600” เครื่องกลึงCNCควบคุม4แกนในเวลาเดียวกันซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการขึ้นรูปงานเพลาแบบครั้งละจำนวนมากของชิ้นส่วนรถยนต์ฯลฯ

เราใช้ประสบการณ์ของผู้ผลิตที่ได้ทำการพัฒนาเครื่องกลึงCNCควบคุม4แกนพร้อมกันเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปีค.ศ.1975และมียอดขายของซีรีย์กว่า20,000เครื่องมาทำการปรับปรุงความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อการขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ที่แพร่หลายทั่วโลก

เรานำเสนอความสามารถในการผลิตที่สูงในการขึ้นรูปครั้งละจำนวนมาก โดยจัดให้มี “สมรรถนะการขึ้นรูปที่สูง” ด้วยโครงสร้างเครื่องจักรแบบไกด์เลื่อนและฐานซึ่งแข็งแกร่งที่สามารถขึ้นรูปได้ด้วยแท่นมีดบนและล่างในเวลาเดียวกัน, “ขอบเขตขึ้นรูปที่กว้างขวาง” ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้ใหญ่ที่สุดΦ60mmสำหรับงานเพลาและΦ160mmสำหรับงานปากจับ, “การขึ้นรูปแม่นตรงสูงที่มีเสถียรภาพด้วยThermo-Friendly Concept”LU-S1600

LU-S1600

NEWSROOM
Corporate News
Product News
Other News

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
OPEN POSSIBILITIES
ภารกิจของเราคือ การพัฒนาการผลิตให้ก้าวหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม